150-kilometercriterium: datum indiensttreding bepalend

Voor de vraag of het 150-kilometercriterium moet worden toegepast is de datum van indiensttreding bepalend en niet de datum van het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Dat oordeelt Hof Den Haag.

Een Duitse werknemer (A) heeft op 22 december 2011 een arbeidsovereenkomst gesloten met een Nederlandse werkgever. De arbeidsovereenkomst gaat in op 1 januari 2012. Vanaf deze datum wordt de werknemer in Nederland tewerkgesteld.

A en zijn werkgever hebben verzocht om toepassing van de 30%-regeling met ingang van 1 augustus 2012. Het verzoek is op 16 augustus 2012 bij de Belastingdienst binnengekomen. De inspecteur heeft het verzoek afgewezen omdat A niet voldoet aan het 150-kilometercriterium.

Vanaf 1 januari 2012 is de 30%-regeling aangescherpt. Een werknemer moet in meer dan 2/3e van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van tewerkstelling in Nederland woonachtig zijn op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens (150-kilometercriterium).

A is van mening dat het verzoek moet worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden die golden tot en met 31 december 2011. De reden hiervoor is dat de arbeidsovereenkomst in 2011 is gesloten. Hij verwijst hiervoor naar uitspraken van de Hoge Raad die gaan over procedures vóór 2012.

Het hof is het niet met A eens. De datum van tewerkstelling in Nederland is bepalend. In de tekst van artikel 10e, lid 2 onder sub 2 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is namelijk uitdrukkelijk bepaald naar welk tijdstip moet worden getoetst of aan het 150-kilometercriterium is voldaan. De uitspraken van de Hoge Raad die gaan over procedures vóór 2012 zijn niet op de werknemer van toepassing.

Hof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2017:3606