Aanvraag compensatieregeling transitievergoeding 2020

Op 26 februari is de regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. U kunt vanaf 1 april 2020 aanvragen voor deze compensatieregeling indienen. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Wij adviseren u alle gerelateerde personeels- en financiële documenten goed te bewaren.

De wet en regeling hebben betrekking op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen na 1 juli 2015.

U kunt aanvragen indienen op het moment dat de regeling ingaat. Het UWV vraagt documenten mee te sturen waarmee u aantoont dat hij het dienstverband heeft beëindigd, plus documenten die aantonen waarom u dit deed. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de ontslagvergunning
  • de beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was)

Daarnaast vraagt het UWV documenten die aantonen dat u de transitievergoeding heeft betaald, zoals:

  • gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
  • bewijs/bewijzen van betaling van de (totale) transitievergoeding

Meer informatie
Lees meer over de aanvraag compensatieregeling transitievergoeding op de internetsite van UWV.