Aftrek periodieke giften aan ANBI begrensd

Het kabinet begrenst vanaf 1 januari 2023 de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) tot € 250.000 per kalenderjaar. Met deze maatregel gaat het kabinet tegen dat zeer hoge periodieke giften het belastbaar inkomen sterk verminderen.

De grens van € 250.000 geldt voor de belastingplichtige en de eventuele fiscale partner samen. De invoering van een begrenzing voor periodieke giften aan ANBI’s kan effect hebben op bestaande lopende periodieke giften. Vanaf 4 oktober 2022, 16.00 uur, is ook overgangsrecht van kracht zodat belastingplichtigen de tijd hebben zich op mogelijke grote fiscale gevolgen voor te bereiden.

Uitzondering

Een uitzondering geldt voor periodieke giften die vóór 4 oktober 2022, 16.00 uur al zijn aangegaan. Deze periodieke giften zijn tot uiterlijk 2027 nog volledig aftrekbaar, maar dan moet aan alle gebruikelijke voorwaarden van de periodieke gift worden voldaan.

Deze maatregel zal per nota van wijziging opgenomen worden in het Belastingplan 2023.