Algemeen Nut Beogende Instelling: rechten én plichten

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie wil dat nu niet zijn? Het biedt de instelling én donateurs, onder voorwaarden, fiscale voordelen. Ook is een ANBI-beschikking een keurmerk geworden: de donateur weet dat z’n geld goed wordt besteed.

Vanwege de populariteit van de ANBI-regeling – Nederland telt zo’n 43.000 instellingen die hier onder vallen – controleert de Belastingdienst nog meer dan voorheen kandidaat-
ANBI’s. Niet alleen traditionele goede doelen maken gebruik van de regeling, ook woningcorporaties en gemeentes zijn voorbeelden van ANBI’s.

Met de rechten komen ook plichten. Dit is waar het bij het indienen van de aanvraag geregeld mis gaat. Dat is de reden dat de Belastingdienst een aanvraag bij ontvangst controleert: is aan de eerste eisen voldaan? Om de kandidaat-ANBI hierbij op weg te helpen, is het aanvraagformulier recent vernieuwd.

Beleidsplan
Een van de problemen waar de Belastingdienst tegenaan loopt is dat een instelling een onvolledige aanvraag indient. Zo vergeten kandidaat-ANBI’s soms een beleidsplanmee te sturen. Dit is wel een vereiste. Om dit onderdeel van de aanvraag te vergemakkelijken ontwikkelt de Belastingdienst een sjabloon voor een beleidsplan als hulpmiddel.

Statuten
Een andere voorwaarde uit de wetgeving is dat de statuten op orde zijn. Hierin moeten o.a. de volgende 3 zaken duidelijk vastgelegd zijn:

– Er moet een liquiditeitsbepaling zijn. Dit houdt in dat als de instelling wordt opgeheven het geld naar een ANBI gaat met eenzelfde doelstelling.
– Er zijn eisen met betrekking tot het beschikkingsmachtcriterium. Het bestuur mag niet in handen van 1 persoon zijn. Dit om misbruik te voorkomen.
– Bestuursleden moeten onbezoldigd werken. Wel mag hier redelijkerwijs een onkostenvergoeding tegenover staan voor aantoonbaar gemaakte kosten.

Website
Sinds 2014 geldt, naast het beleidsplan en het statuut, nog een derde voorwaarde: de website. Op de site moet een aantal gegevens duidelijk worden vermeld zoals het fiscaal nummer, de namen en functies van de bestuursleden en de doelstelling van de stichting. Vaak wordt vergeten dat deze gegevens al bij aanvraag online moeten staan. Doel is de transparantie van de stichting voor de donateurs te vergroten.

Controle
Het beleidsplan, de statuten en de website worden door de Belastingdienst gecontroleerd. Als de aanvraag niet volledig is, kan deze niet in behandeling worden genomen. Wel neemt de Belastingdienst doorgaans contact op met de aanvrager van de ANBI-beschikking met het verzoek de aanvraag binnen 8 dagen alsnog aan te vullen. Dit werkt uiteraard wel vertragend op het proces.

Intrekken aanvraag
Als dit niet lukt, vraagt de Belastingdienst aan de kandidaat-ANBI om de aanvraag in te trekken en in een later stadium alsnog volledig in te dienen. Hiermee voorkomt de Belastingdienst onduidelijkheid in de administratie met onvolledig ingediende of half afgehandelde aanvragen voor ANBI-beschikkingen.

Is alles compleet aangeleverd? Dan neemt de totale afhandeling van de ANBI-aanvraag maximaal 8 weken in beslag. Maar vaak duurt de afhandeling dan korter.

Een ANBI wordt vermeld in de database van de Belastingdienst. Deze wordt op wekelijkse basis bijgewerkt. Dit gebeurt iedere dinsdag.

Vragen? Neem contact met ons op

Na 2017-05-12 07:00:01 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Algemeen Nut Beogende Instelling: rechten én plichten ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.