Balansdatum NOW

De NOW is een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten in verschillende tijdvakken. De hoogte van de NOW is onder meer afhankelijk van de omzetdaling over een periode. Die omzetperiode kan afwijken van het loonkostentijdvak. Het is mogelijk dat de hoogte van de NOW afhankelijk is van de omzetdaling in een periode die (deels) ligt na balansdatum.

Zo is er NOW voor de loonkosten in het tijdvak oktober 2020 tot en met december 2020 (NOW3). De aanvraag voor dit tijdvak is mogelijk van 16 november 2020 tot en met 27 december 2020. In de aanvraag maakt belastingplichtige een inschatting van zijn omzetverlies. Het ingeschatte omzetverlies wordt gebaseerd op een periode van 3 maanden. De belastingplichtige kan kiezen op welke omzetperiode de inschatting gebaseerd wordt:

  • oktober 2020 tot en met december 2020
  • november 2020 tot en met januari 2021
  • december 2020 tot en met februari 2021

Na de aanvraag wordt een voorschot toegekend van 80% van de aangevraagde subsidie. Vaststelling van de definitieve subsidie vindt plaats op basis van definitieve gegevens, waaronder het werkelijke omzetverlies in de gekozen omzetperiode.

Vraag
Stel er is NOW aangevraagd waarbij voor de bepaling van de periode van omzetdaling is gekozen voor de omzetperiode december 2020 tot en met februari 2021. Het loonkostentijdvak is oktober 2020 tot en met december 2020. Belastingplichtige hanteert een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. In hoeverre wordt de NOW toegerekend aan het boekjaar 2020?

Antwoord
De aangevraagde NOW wordt in principe volledig toegerekend aan het boekjaar 2020. Dit omdat de NOW is aangevraagd als tegemoetkoming voor de loonkosten in dat boekjaar en omdat belastingplichtige in redelijkheid zeker is van het bedrag dat hij als NOW zal ontvangen (Hoge Raad, 3 november 1954, ECLI:NL:HR:1954:AY2728, BNB 1955/26).

Het kan zijn dat de feiten en omstandigheden in de periode tussen de aanvraag van de NOW en de balansdatum (31 december 2020) nieuw licht werpen op de hoogte van de te ontvangen NOW. Bijvoorbeeld omdat toch een lagere of juist hogere omzetdaling wordt verwacht. In dat geval wordt aan de actiefzijde van de balans rekening gehouden met nog te ontvangen NOW, of wordt aan de passiefzijde rekening gehouden met terug te betalen NOW.

 

Vragen? Neem contact met ons op.