Belastingverdrag Duitsland

Belastingverdrag Duitsland

Per 1 januari 2016 treedt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking. De Belastingdienst stuurt vandaag (9 september 2015) een brief aan inwoners van Duitsland die een inkomen uit Nederland ontvangen van (in totaal) meer dan € 15.000 per jaar.

Een belastingverdrag is een verdrag / overeenkomst tussen veelal twee staten waarin die staten afspreken hoe de heffing van hun belastingen op elkaar wordt afgestemd. Het doel hiervan is het voorkomen van internationale dubbele belasting én het ontgaan van belasting. Belastingverdragen zijn onderdeel van het belastingrecht en meer in het bijzonder onderdeel van het internationale belastingrecht. Nederland heeft met circa honderd landen een belastingverdrag gesloten.

Sinds Nederland het nieuwe belastingverdrag met Duitsland op 12 april 2012 heeft ondertekend, is het nodige gebeurd. Nadat het wetsvoorstel tot goedkeuring van het belastingverdrag in april 2013 bij de Tweede Kamer was ingediend, zijn meer dan 200 vragen gesteld. Veelal vragen over de fiscale gevolgen voor de inkomsten uit (vroegere) arbeid van inwoners van beide landen. Onder het nieuwe belastingverdrag zal de 183-dagenregeling niet meer over het kalenderjaar worden berekend maar over een tijdvak van twaalf aaneengesloten maanden, beginnend of eindigend in het betreff ende belastingjaar. Ook verblijfdagen die, binnen de twaalfmaandperiode in het jaar 2014, in de werkstaat zijn doorgebracht tellen vanaf 2015 mee. Natuurlijk is het goed dat er met onze belangrijkste handelspartner een nieuw belastingverdrag komt dat aan de actuele internationale standaarden voldoet. De totstandkoming van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is niet zonder slag of stoot is gegaan. Zo zijn de overgangsregeling bij het pensioenartikel en de compensatieregeling voor grensarbeiders redelijk complex in de uitvoering. In Duitsland is het belastingverdrag inmiddels geratificeerd.

Voorwaarden belastingverdrag Duitsland

Voldoet u aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt, dan is er mogelijk een financieel nadeel als gevolg van dit belastingverdrag met Duitsland. U zou kunnen kiezen voor overgangsrecht voor belastingjaar 2016. Het overgangsrecht in het belastingverdrag met Duitsland geldt alleen voor 2016.  Vanaf 2017 geldt het nieuwe verdrag. Voor pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkeringen is een specifieke overgangsregeling van toepassing.

De brief komt op of rond 10 september aan bij de geadresseerde.

Meer informatie?

Wij hebben de brief inmiddels in ons bezit. Neem vrijblijvend contact met ons op.

U leest meer over het verdrag op belastingdienst.nl.