Beleidsbesluit rechtsherstel box 3

De staatssecretaris heeft op 28 juni 2022 een beleidsbesluit goedgekeurd naar aanleiding van het box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Het besluit bevat de berekening voor het voordeel uit sparen en beleggingen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2022.

Het besluit beschrijft de doelgroep van het rechtsherstel en hoe het rechtsherstel is vormgegeven. Tot slot beschrijft het besluit de rechtsbescherming voor de verschillende doelgroepen.

Rechtvaardig, aanvaardbaar en uitvoerbaar

Bij het rechtsherstel wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen banktegoeden, overige bezittingen en schulden.

Met de in dit besluit beschreven nieuwe berekening van het voordeel uit sparen en beleggen wordt volgens het kabinet naar redelijkheid op een zo rechtvaardig, aanvaardbaar en uitvoerbaar mogelijke manier rechtsherstel geboden.

U leest het besluit op rijksoverheid.nl.

Meer informatie

In Box 3: rechtsherstel en toekomstig stelsel vindt u onder andere vragen en antwoorden over:

  • verantwoording rechtsherstel spaarvariant in box 3
  • informatie voor doelgroep rechtsherstel
  • praktische informatie rechtsherstel
  • praktische informatie toekomstig box 3-stelsel