Beroepschrift in cassatie te laat door gebruik onjuist postbusnummer

De Hoge Raad verklaart het cassatie beroepschrift niet-ontvankelijk nu het te laat is ingediend. De vermelding van een onjuist postbusnummer komt voor rekening van belanghebbende.

X BV diende een beroepschrift in cassatie in. De gemachtigde stuurde het beroepschrift echter naar een onjuist postbusadres. PostNL heeft het beroepschrift vanwege de onjuiste adressering geretourneerd. Op de dag van terugontvangst heeft de gemachtigde het beroepschrift nogmaals per fax en per aangetekende post verzonden aan het juiste postbusadres van de Hoge Raad. Het beroepschrift is hierdoor echter niet binnen de vereiste termijn ingediend.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk. In geval van indiening van een bezwaar- of beroepschrift per post ligt het op de weg van de indiener om het geheel van handelingen te verrichten dat noodzakelijk is om het desbetreffende poststuk door middel van de postdienst de geadresseerde te doen bereiken, waaronder het zorg dragen voor een correcte adressering. Verder geldt dat indien als gevolg van een onjuiste adressering het poststuk de geadresseerde niet bereikt maar aan het verzendadres wordt geretourneerd, aan de verzending een einde is gekomen (vgl. HR 14 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7470). Het beroepschrift is niet tijdig ingediend. Aangezien aan het slot van de uitspraak van het hof het correcte postbusadres van de Hoge Raad is vermeld, is er geen grond voor het oordeel dat X niet in verzuim is geweest.

Hoge Raad, 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1366