Bonus zorgprofessionals definitief

Het is vanaf 1 oktober mogelijk om de subsidieregeling ‘bonus zorgprofessionals COVID-19’ aan te vragen. Dit is een netto-uitkering van € 1.000 aan zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van corona uitzonderlijke presentaties hebben geleverd.
 
U kunt subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde. Dit kan als u van oordeel bent dat uw werknemer ten tijde van de uitbraak van corona een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van €1.000 ontvangt de u ook een bedrag waarmee hij de hierover verschuldigde belasting kan betalen. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd.
 
Nettobonus via WKR
Het is belangrijk dat de zorgprofessionals uiteindelijk een nettobonus van € 1.000 ontvangen, zodat die geen invloed heeft op inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Dit kan door gebruik te maken van de werkkostenregeling (WKR). U kunt de bonus, voorafgaand aan de uitkering daarvan, aanwijzen als eindheffingsbestandsdeel. Hierdoor komt de bonus ten laste van de vrije ruimte.
 
Als u een bonus uitkeert aan de zorgprofessional mag dat geen invloed hebben op de overige vergoedingen en verstrekkingen die u aan de eigen werknemers verstrekt. Denk hierbij aan een kerstpakket. Met deze regeling vergoedt de overheid het bedrag aan verschuldigde eindheffing veroorzaakt door de uit te keren bonus.
Bonus aan derden
Niet alleen aan werknemers, maar ook aan derden (zoals zzp’ers en uitzendkrachten) mag u een bonus uitkeren. Hiervoor geldt dat de u de bonus verplicht als eindheffingsbestanddeel in aanmerking neemt. Voor een bonus verstrekt aan derden geldt een vast eindheffingstarief van 75%. Dit tarief sluit aan bij de al bestaande eindheffingsmogelijkheden voor verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers.
 
De regeling compenseert het bedrag aan verschuldigde eindheffing over de verstrekking van de bonus aan derden. U moet wel voor derden een afzonderlijke administratie bijhouden, waaruit blijkt aan wie u de bonus heeft uitgekeerd. 
 
Aanvraag subsidieverlening
Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 oktober tot en met 29 oktober 2020 een subsidieaanvraag indienen. Het aanvraagformulier is gepubliceerd op www.dus-i.nl. Daar staan ook de voorwaarden benoemd en welke gegevens de zorgaanbieder moet aanleveren.
 
Besluit tot subsidieverlening
Binnen uiterlijk 13 weken na ontvangst van de aanvraag volgt een beslissing van de minister. De termijn van 13 weken loopt pas op het moment dat een volledige aanvraag is ontvangen. Bij een onvolledige aanvraag heeft u nog de mogelijkheid om de aanvraag aan te vullen. Ook dan beslist de minister zo snel mogelijk op de aanvraag indien deze compleet is. Het voorschot bedraagt 100% van het bedrag van de subsidieverlening en wordt in 1 termijn betaald.