fictieve dienstbetrekking

Gebruikelijk loon 2018 voor medisch specialisten

In een nieuwsbericht heeft de Belastingdienst de hoogte kenbaar gemaakt van het gebruikelijk loon bij medisch specialisten in loondienst bij hun eigen besloten vennootschap. In 2018 mag een gebruikelijk loon van € 130.950 worden gehanteerd. Dit bedrag moet nog verhoogd worden met de eventueel voor eigen rekening genomen pensioenpremie. Het genoemde bedrag is gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling […]

accountantskantoor Utrecht

Tijdig aanmelden portaal uitbetaalde bedragen aan derden

Heeft uvoor het eerst in 2017 bedragen aan derden (IB47) uitbetaald? Dan moet u informatie hierover vóór 1 februari 2018 aan de Belastingdienst verstrekken. Dit kan alleen via een nieuw digitaal gegevensportaal. Vraag daarom tijdig inloggegevens aan. Heeft u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan de […]

crisisheffing

Ten onrechte brieven ‘Geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting’

Heeft u in december 2017 een brief gekregen dat u in 2018 geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting meer krijgt omdat u in 2017 of 2018 de AOW-leeftijd bereikt? De Belastingdienst heeft sommige van deze brieven ten onrechte gestuurd. Het gaat om de brief ‘Geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting’ met daarop een datum van 15 januari 2018 of […]

vrijwilligersloon kringloopwinkel

Besluit over cafetariaregeling opnieuw uitgebracht

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën legt het beleid bij toepassing van een cafetariaregeling opnieuw uit. Het betreft een actualisering van een besluit uit 2016. Cafetariaregeling Met het nieuwe besluit wil de staatssecretaris meer rechtszekerheid bieden bij toepassen van een cafetariaregeling. Daaraan bleek behoefte na veel vragen aan de Belastingdienst. Er is een voorbeeld toegevoegd over […]

Accountant Gorinchem

Nog in 2017 btw terugvragen voor in 2012 aangeschafte zonnepanelen

Hebt u 2012 zonnepanelen aangeschaft waarvoor nog geen btw is teruggevraagd? Vraag deze btw terug door het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ in te vullen en naar de Belastingdienst te sturen. Dit formulier moet uiterlijk 31 december 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn. Daarna stuurt de Belastingdienst een aangiftebiljet 2012 voor de omzetbelasting (btw). In de aangifte […]

bijtelling Tesla

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met Belastingplan 2018. Op Rijksoverheid.nl leest u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Het ministerie van Financiën heeft ook een document met […]

coronareserve

Nieuw besluit over pensioenen

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over pensioenen van 6 november 2015 geactualiseerd. De aanpassing was nodig vanwege de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB). In het besluit zijn onder andere een aantal goedkeuringen voor de oudedagsverplichting (ODV) opgenomen. Zo keurt de staatssecretaris goed dat een ODV kan worden gebruikt voor de aankoop […]

coronareserve

overzichtpagina’s met wijzigingen 2018

Rijksoverheid.nl heeft diverse overzichtspagina’s gepubliceerd met de belangrijkste wijzigingen voor 2018. We lichten hier 2 pagina’s met belangrijke informatie voor u uit. Op 1 pagina staan de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers. Op een 2de pagina vindt u de belangrijkste veranderingen op het gebied van werk en inkomen.  Op dit moment staan op de pagina ‘Ondernemers: veranderingen […]

BTW pensioenfonds

EHRM verwerpt klachten tegen crisisheffing

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in een arrest over 3 zaken geoordeeld dat de crisisheffing niet strijdig is met het antidiscriminatiebeginsel (art. 14 EVRM) en het beginsel van het ongestoorde recht op eigendom (art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM). In 2 zaken ging het om proefprocedures. Deze proefprocedures zijn ook leidend […]