doelgroepverklaring

Kleine, middelgrote of grote werkgever in 2017?

De premieloongrenzen 2017 voor kleine, middelgrote en grote werkgevers zijn door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vastgesteld. UWV bepaalt op basis van de totale loonsom en het gemiddelde premieplichtig loon tot welke categorie een werkgever behoort. In 2017 zijn de volgende grenzen van kracht: • Kleine werkgever: bij een premieloon in 2015 van maximaal € 322.000 • Middelgrote werkgever: […]

overnamesom pensioen

Einde aan huuraftrek ZZP’ers: Reparatie arrest Hoge Raad over werkruimte in huurwoning

In dit bericht schreven wij dat huurrecht tot het ondernemingsvermogen kan behoren. In het kader van het pakket Belastingplan 2017 bereidt Wiebes een nota van wijziging voor. In die nota van wijziging wordt voorgesteld de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn te brengen met de huidige praktijk […]

belastingadviseur utrecht

Kan ik als werkgever gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Kan ik als werkgever gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op […]

overnamesom pensioen

Tegemoetkoming kosten inhuur internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur

Als een mkb-bedrijf zich (verder) wil positioneren op een buitenlandse markt en hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig heeft, kan het bedrijf vanaf 1 oktober een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en 50% tegemoetkoming in de kosten krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt met deze regeling ondernemingen om hun positie op de buitenlandse markt te […]

BTW pensioenfonds

Duitse rente niet vrijgesteld van premieheffing volksverzekeringen

Net als de rechtbank oordeelt het hof dat de Duitse invaliditeitsuitkering terecht tot het premie-inkomen is gerekend. De heer A woont in Nederland. Hij ontving een WAO-uitkering en een invaliditeitsuitkering uit Duitsland (Duitse rente). Bij de aanslagregeling IB 2011 hield de inspecteur rekening met een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (art. 20, lid 3, […]

WBSO

Rijksambtenaar met nevenactiviteiten maakt urencriterium niet aannemelijk

Volgens het hof maakte de rijksambtenaar niet aannemelijk dat hij naast zijn dienstbetrekking minimaal 1.225 uren aan zijn overige activiteiten heeft besteed. Hij heeft geen recht op zelfstandigen- en startersaftrek en MKB-winstvrijstelling. B was fulltime in dienstbetrekking bij een ministerie. In 2010 en 2011 stelde zijn werkgever hem in de gelegenheid om zich gedurende 25% […]

modelovereenkomst

Vorming HIR toegestaan bij voornemen tot de aankoop van grond met dezelfde economische functie

De Hoge Raad oordeelt dat belanghebbende een herinvesteringsreserve (hir) kan vormen voor de gecorrigeerde boekwinst die is behaald bij de verkoop van de grond aan zijn kinderen onder voorbehoud van het recht van pacht. Wel moet het verwijzingshof onderzoeken of er een voornemen tot herinvestering bestond voor de aankoop van grond met eenzelfde economische functie. […]

Advocaat alimentatie

Vrijval herinvesteringsreserve door fraus legis

Het hof oordeelt dat sprake was van een vervangingsvoornemen en dat de herinvestering plaats had vóór de belangenwijziging. De inspecteur heeft de herinvesteringsreserve echter terecht aan de winst toegevoegd nu sprake was van fraus legis. BV X is een beheer- en beleggingsmaatschappij en verhuurt onroerende zaken. In 2009 verkocht zij een pand aan haar directeur-grootaandeelhouder […]