WBSO

183-dagenregeling niet beperkt tot werkdagen

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie van de staatssecretaris gegrond. Als dagen van verblijf in de werkstaat tellen niet alleen de dagen mee waarop daadwerkelijk in de werkstaat was gewerkt. Ook tellen alle overige dagen mee waarop de belastingplichtige in de werkstaat aanwezig was en die enig verband hielden met de werkzaamheden aldaar. B woont in België. […]

Gastouder is ondernemer

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de inkomsten als gastouder winst uit onderneming vormen. Mevrouw A was gastouder. Zij maakte gebruik van diverse geregistreerde gastouderbureaus die bemiddelden bij het verlenen van opvang tussen vraagouders en gastouders. A merkt haar inkomsten als gastouder aan als winst uit onderneming. Zij claimt de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigen- […]

Aansprakelijkstelling rechtspersonen

Werkt u volgens de regels met uitzendkrachten? Gebruik de checklist!

Werkt u veel met uitzendkrachten of wil u een uitzendbureau selecteren? Met de checklist van de Belastingdienst en het ministerie van SZW kunt u nagaan of u de uitzendkrachten volgens de regels behandelt én of u te maken heeft met een bonafide uitzendbureau.   Wanneer aan alle 9 punten uit de checklist wordt voldaan, is de kans groter […]

accountantskantoor utrecht

Afkoopsom salaris is duidelijk loonbestanddeel

BV X betaalt een afkoopsom bij een ontslagprocedure van werknemer Y. De afkoopsom is niet opgenomen in de aangifte loonheffing. Volgens Rechtbank Arnhem maakt Y het voornemen de loonheffing op de voormalige werknemer te verhalen niet aannemelijk. Ook oordeelt de rechtbank dat de ernstige gebreken in de loonaangiften niet te wijten zijn aan de adviseur. […]

EORI-nummer

Onjuiste loonadministratie leidt tot naheffingsaanslagen loonheffingen

De loonadministratie van een schoonmaakbedrijf is niet compleet. Van vrijwel alle werknemers ontbreken een kopie van het identiteitsbewijs en de werknemersgegevens. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de naheffingsaanslagen loonheffingen terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd.   Een ondernemer is onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Er is sprake van valsheid in geschrifte. Met de in […]

Aansprakelijkstelling rechtspersonen

Inkomsten zelfstandig werkende zorgverlener aangemerkt als ROW

De Rechtbank oordeelt op basis van feiten en omstandigheden dat de inkomsten van een zelfstandig werkende zorgverlener niet zijn aan te merken als winst uit onderneming. Ook niet aannemelijk is dat er sprake is van een dienstbetrekking.  De rechtbank kwalificeert de inkomsten daarom als resultaat overige werkzaamheden. Een zorgverlener verleende via een bemiddelingsorganisatie AWBZ-thuiszorg in […]