Corona

Update 11 mei 2020:

Veel regelingen veranderen snel, om die reden maken wij nu gebruik van de chatfunctie welke up to date is. Zo bent u nog sneller op de hoogte van de actualiteit.  Schroom echter niet om contact met ons op te nemen.

=======================================

Het zijn ongekende tijden en het raakt ons allemaal: de Coronacrisis!

Er wordt door de vitale beroepsgroepen hard gewerkt aan de bescherming van onze volksgezondheid. Het bedrijfsleven probeert ondertussen de economie aan de gang te houden en de overheid heeft daarbij aanzienlijke steunmaatregelen afgekondigd. Wij achten het onze taak om daar als accountant en adviseur onze bijdrage aan te leveren.

Graag zijn wij u van dienst om u bij te staan en te helpen bij het voortbestaan van u bedrijf met de kennis en kunde, zoals u dat van ons mag verwachten.

Als accountant achten wij het onze (zorg)plicht om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Checks & Actions voor het MKB

Specifiek ten behoeve van de ondersteuning van en advisering aan directie, management en/of bestuur binnen het MKB en ZZP’ers gericht op de continuïteit van de onderneming is de Coronachecklist Checks & Actions op één A4-tje ontwikkeld.

Het zijn zeer bijzondere tijden. Dat vraagt om een bijzondere aanpak. Wij zijn u graag van dienst om u bij te staan en te helpen bij het voortbestaan van u bedrijf met de kennis en kunde, zoals u dat van ons mag verwachten.

De basis voor de coronachecklist zijn de volgende hoofdthema’s:

 • Actueel
 • Steunmaatregelen
 • Acties
 • Perspectief

De Coronachecklist Checks & Actions voor het MKB en ZZP biedt een praktisch handvat voor directie, management en/of bestuur van de onderneming als ook de ZZP”er om samen met de accountant, al naar gelang nut en noodzaak, deze thema’s (ASAP) periodiek te bespreken bij voorkeur via videobellen als fysieke aanwezigheid niet mogelijk of niet gewenst is. Het geeft structuur aan de leiding om de onderneming door de crisis te leiden en continuïteit trachten te borgen.

Bij de uitvoering en toepassing geldt het principe van PDCA (Plan, Do, Check en Act). De periodiciteit kan bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks, twee wekelijks of per maand zijn. Dit zal af hangen van de ontwikkelingen, omvang van de onderneming en de behoefte van de ondernemer, directie, management en/of bestuur van de onderneming. Een nadere uitwerking van de thema’s is als volgt:

Actueel

Bij dit thema wordt in kaart gebracht en besproken wat de actuele situatie is rondom de volgende subonderwerpen:

 • Personeel: capaciteit/beschikbaarheid, uitval/ziekte, overbelasting, aandacht
 • Orders: omvang lopende orders/diensten, uitvoering/levering, knelpunten
 • Klanten: communicatie, continuïteit, betaaltermijnen, afspraken
 • Leveranciers: communicatie, continuïteit, leveringen, knelpunten, afspraken
 • Omzet/Kosten/Liquiditeit: actuele cijfers en posities

Steunmaatregelen

In kaart brengen en up-to-date houden van te nemen of genomen steunmaatregelen:

 • Tegemoetkoming loonkosten NOW
  (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid)
 • Uitstel van betaling belastingen
 • Uitstel van aflossingen bancaire financieringen
 • Tijdelijke uitbreiding werkkapitaal
 • Borgstellingsregeling MKB-kredieten
 • Bijzondere Bijstand Zelfstandigen
 • Overig: debiteuren/crediteurenbeheer, alternatieve financieringen/leningen als sale en leaseback, privé leningen, e.a.

Acties

Duidelijke en heldere afspraken maken over wie doet wat en wanneer en leg dit vast in een actielijst.

Perspectief

Een vertaling maken van het geen is vastgesteld en besproken bij de thema’s Actueel, Steunmaatregelen en Acties naar inschattingen voor de continuïteit van de onderneming per dag/week/maand en al naar gelang nuttig, wenselijk en/of mogelijk. Vervolgens kunnen conclusies getrokken worden over de haalbaarheid van voortzetting van de activiteiten en daarmee continuïteit.

Corona-maatregelen en handige links

Nederlandse aanpak van het coronavirus: maatregelen en veelgestelde vragen

LEES MEER

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

LEES MEER

(zie aan het eind van hiervoor opgenomen webpagina diverse directe links naar Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst en Kvk)

Belastingdienst: Het coronavirus – kijk wat voor u de gevolgen zijn

LEES MEER