Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites, tools, documenten en e-mailberichten van Struik Accountants of aan Struik Accountants gelieerde ondernemingen die naar deze disclaimer verwijzen.

Websites

Gebruik materialen van de website Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de materialen liggen bij Struik Accountants, tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Struik Accountants is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt op de website, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij dit nadrukkelijk bij het materiaal staat aangegeven.

Inhoud van de website

Struik Accountants besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Struik Accountants alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via deze website of via andere media op het internet, alsmede technische storingen.

Aan de informatie  op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Documentatie

Inhoud van documentatie De informatie in onze documentatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Aan de informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.Struik Accountants besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Struik Accountants alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van deze informatie.

Gebruik van materialen uit de documentatie

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Struik Accountants. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Struik Accountants, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

E-Mail

Dit bericht is ter informatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit bericht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit dit bericht blijkt. Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Het is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt en of niet aan u is gericht, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met Struik Accountants en (eventueel gemaakte afdrukken van) dit bericht te vernietigen en de afzender daaromtrent te informeren. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit bericht aan derden is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Struik Accountants niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Algemene voorwaarden

Struik Accountants hanteert de Algemene Voorwaarden NBA, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 39/2017. Struik Accountants & Belastingadviseurs is een handelsnaam van: Struik Accountants, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 62030469. De term Accountants en Belastingadviseurs duidt op het brede netwerk van Accountants en Belastingadviseurs waar Struik Accountants mee samenwerkt en niet op het aantal werkzame Accountants & Belastingadviseurs bij Struik Accountants.

Gebruik materialen en technieken

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende materialen en technieken liggen bij Struik Accountants, tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Struik Accountants is het niet toegestaan enig materiaal of techniek dat verstrekt wordt via de website, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken,  tenzij dit nadrukkelijk bij op de website staat aangegeven.

Gebruik van de website

Struik Accountants kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor, bewust of onbewust, onjuist gebruik van de website.

DISCLAIMER virtuele assistent

Op onze website staat een virtuele assistent die vragen kan beantwoorden rond juridische en fiscale aangelegenheden. Wij zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de gebruikers van deze virtuele assistent. Echter kunnen wij niet garanderen dat deze informatie steeds actueel, foutloos of volledig is. Bijgevolg kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die de virtuele assistent geeft. Tevens kan er geen aansprakelijkheid ontstaan voor schade volgend uit onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de aangeboden informatie.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto’s, video’s, of andere verwijzingen naar (niet-)commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door accounton.io, kan de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in de website

Struik Accountants behoudt zich het recht voor de website te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.

Contact

Voor vragen omtrent deze disclaimer kunt u contact opnemen met Struik Accountants te Gorinchem op telefoonnummer: 0183664040.