EHRM verwerpt klachten tegen crisisheffing

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in een arrest over 3 zaken geoordeeld dat de crisisheffing niet strijdig is met het antidiscriminatiebeginsel (art. 14 EVRM) en het beginsel van het ongestoorde recht op eigendom (art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM).

In 2 zaken ging het om proefprocedures. Deze proefprocedures zijn ook leidend voor de vele bezwaarschriften die zijn aangehouden via een vaststellingsovereenkomst. Op grond van de gesloten vaststellingsovereenkomsten is tegen deze uitspraken op bezwaar geen beroep mogelijk.

De derde zaak betreft een inhoudingsplichtige die, naast het beroep op de algemene gronden zoals die voorkomen in de proefprocedures, zich tevens op het standpunt stelde dat de crisisheffing leidt tot een individuele en excessieve last. In deze specifieke zaak vond het EHRM dat een individuele en excessieve last niet aannemelijk is gemaakt.