Geen aftrek voor studie/onderzoek zonder toezicht/begeleiding

Het hof oordeelt dat geen recht bestaat op aftrek van scholingsuitgaven nu geen sprake was van een leertraject.

Mevrouw A bracht in haar IB-aangifte 2011 scholingsuitgaven van haar echtgenoot in aftrek. Het ging om een bedrag van € 14.500. De echtgenoot is een ingenieur informatietechniek, maar sinds 1990 niet meer beroepshalve werkzaam en ontvangt een uitkering. Hij heeft in eigen beheer studie en onderzoek verricht, buiten een regulier leertraject. Naar eigen zeggen betreft het een studie naar de aard van de technologie gebruikt bij informatisering en digitalisering in het bestuursapparaat met als doel exploiteren van kennis, lobby en belangenbehartiging over elektronica en haar toepassingsmogelijkheden. De inspecteur weigerde de aftrekpost.

Het hof stelt voorop dat eerst dan recht op aftrek van scholingsuitgaven bestaat als een opleiding of een studie wordt gevolgd. Daarvan is geen sprake als de studie niet plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvoor is in ieder geval nodig dat het verwerven van de kennis onder enige begeleiding of toezicht van een derde plaatsvindt (vgl. HR 25 januari 2008). De echtgenoot verklaarde op de zitting voor het hof dat hij weliswaar contacten met derden heeft gehad tijdens zijn studie en onderzoek, onder meer tijdens het bezoeken van congressen en beurzen, maar dat hij niet door iemand is begeleid dan wel voor zijn studie en onderzoek onder iemands toezicht stond. Ook zijn geen leerdoelen gesteld door een derde en besloot hij zelf wanneer de studie en het onderzoek waren afgerond. Dat betekent dat hij niet onder toezicht van een derde stond bij zijn studie en/of onderzoek en evenmin door een derde daarin werd begeleid in de zin van het hiervoor vermelde arrest.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 8 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8884