Gevolgen van overgang van onderneming voor de Wtl

Bij overgang van onderneming gaat het recht op loonkostenvoordelen (LKV) voor de overgenomen werknemers niet over naar de nieuwe werkgever. Als de overnemende werkgever voldoet aan de voorwaarden kan hij wel recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV).
 
Uit de praktijk blijkt dat het vaak onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor een tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bij een overgang van onderneming. Hieronder vindt u een korte uitleg.
 
Loonkostenvoordeel
Neemt u een onderneming geheel of gedeeltelijk over? Dan gaat het recht op de loonkostenvoordelen voor de overgenomen werknemers niet over naar de overnemende werkgever.
 
Voor deze werknemers krijgt u ook geen nieuw recht op de loonkostenvoordelen, want bij overname van een onderneming zet hij de dienstbetrekking van de werknemers voort. Er is geen sprake van in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer. Dat is een voorwaarde voor loonkostenvoordelen.
 
Voor LKV geldt geen regeling bij overgang van onderneming; dit in tegenstelling tot de premiekortingen. Bij premiekortingen kon wél de resterende duur van het bestaande recht op de faciliteit worden overgenomen door de overnemende werkgever. De overdragende werkgever kan tot het moment van overgang in aanmerking komen voor LKV als hij aan de voorwaarden voldoet.
 
Overgang van onderneming Van overgang van onderneming is sprake bij een fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv. Voor loonheffingen en Wtl is het juridische moment van inbreng altijd het overgangstijdstip. Er geldt geen terugwerkende kracht.
 
Bij een doorstart of overname na een faillissement is geen sprake van overgang van onderneming. Dan kan wel een nieuw recht op loonkostenvoordelen ontstaan als de werkgever aan de voorwaarden voldoet.
 
“pre-pack”
Wanneer bij een faillissement sprake is van een zogenaamde “pre-pack” is er wel sprake van overgang van onderneming. Een pre-pack is een situatie van een doorstart na datum faillissement waaraan een voorbereidingsfase vooraf is gegaan. Of in een situatie daadwerkelijk sprake is van pre-pack zal steeds afhangen van de specifieke omstandigheden van het individuele geval.