hoofdlijnen belastingherziening

 

Naast de veelbesproken BTW aanpassing zijn er meer punten die worden genoemd in brief van de staatssecretaris ten aanzien van de komende Belastingherziening:

 • De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan ca. 2,0%-punt omlaag.
 • Het aangrijpingspunt van het toptarief wordt verhoogd.
 • De algemene heffingskorting wordt volledig afgebouwd.
 • De arbeidskorting voor inkomens tot € 50.000 wordt geïntensiveerd (verruimd; red.)
 • Er komt een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting en een verhoging van de kinderopvangtoeslag.
 • Er komt een gericht loonkostenvoordeel voor werkgevers die mensen met lage inkomens aannemen.
 • Er komt een vereenvoudiging van de uitvoering van het belastingstelsel
 • Jaarlijks worden in het Belastingplan vereenvoudigingsvoorstellen opgenomen.
 • Er komt een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvangtoeslag.
 • Er worden voorstellen gedaan de doelmatigheid van duurzaamheidsprikkels voor auto’s te verhogen (Autobrief II).
 • Er komen maatregelen om onbedoelde belastingontwijking door dga’s tegen te gaan (zie motie in V-N 2014/60.12).
 • De vermogensrendementsheffing (box 3) wordt hervormd. Het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) wordt periodiek herijkt op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. Het tarief blijft 30%. Er komt mogelijk een tegenbewijsregeling.
 • Uniformering btw-tarief met uitzondering van voedingsmiddelen.
 • Eigen en vreemd vermogen wordt mogelijk meer gelijk behandeld. Met de opbrengst wordt het VPB-tarief verlaagd.
 • De energiebelasting op elektriciteit wordt minder degressief. De opbrengst wordt teruggesluisd naar bedrijven.
 • Het gemeentelijke belastinggebied wordt mogelijk verruimd. Hierbij wordt uitgegaan van twee belastinggrondslagen: de OZB gebruikers en een ingezetenenheffing. Mogelijk wordt een aantal kleine gemeentelijke belastingen afgeschaft.

Lees hier de brief van de staatssecretaris.