Inspecteur moet griffierecht vergoeden omdat mediation valse hoop gaf

Het hof gelast de inspecteur het griffierecht te vergoeden. De ‘nep-mediation’ heeft het idee doen postvatten dat belanghebbende recht had op de aftrekpost voor de woningaanpassing als hij alsnog een medische verklaring zou overleggen.

B heeft in 2009 zijn eigen woning aangepast toen de moeder van zijn partner bij hen kwam wonen. Die aanpassingen hielden verband met een ernstige functiebeperking van moeder. Hij en zijn partner hebben mantelzorg verricht. De inspecteur accepteerde de aftrekpost voor die aanpassingen niet omdat een medische verklaring ontbrak. B stelt dat hij door de mediationprocedure de indruk had gekregen dat hem de aftrek zou worden toegestaan als hij alsnog een medische verklaring zou overleggen. Uiteindelijk heeft hij die verklaring kunnen krijgen, maar toen had de belastingdienst de mediation al afgebroken. De inspecteur stelt dat de mediation alleen had plaatsgevonden, omdat mediation destijds standaard was voorgeschreven. Dat wil niet zeggen dat hij serieus van plan was de aftrek toe te kennen. Hij handhaaft zijn standpunt dat het voorschrift vooraf moet zijn gegeven. Bovendien vindt hij de overgelegde verklaring niet voldoende.

In geschil is of B de kosten van de aanpassing van zijn woning geheel of gedeeltelijk mag aftrekken.

Volgens het hof kan de verklaring van de huisarts van B niet aangemerkt worden als een medisch voorschrift. Het karakter van een voorschrift is dat het voorschrijft, dat wil zeggen: aangeeft, wat gedaan of nagelaten moet worden. Deze verklaring constateert dat moeder medische problemen had en dat het huis in verband daarmee werd aangepast; zij constateert dus wel een oorzakelijk verband tussen de medische conditie en de aanpassingen, maar zij omschrijft de aanpassingen niet, noch schrijft zij die voor. Nu enig medisch voorschrift ontbreekt, heeft de inspecteur terecht de aftrek geweigerd. De vraag of onder alle omstandigheden is vereist dat het medisch voorschrift wordt afgegeven voorafgaande aan de aanpassing van de eigen woning, kan in het midden blijven. Het hof acht echter wel aannemelijk dat de inspecteur bij B valse hoop heeft gewekt en die hoop onnodig lang heeft laten voortleven. Het getuigt van oprechtheid dat de inspecteur ter zitting heeft erkend dat de mediation in dit geval niet meer was dan een wassen neus, geboetseerd door werkprocedures die destijds het nieuwe mediationinstrument voorschreven. Een nep-mediation is volgens het hof niet alleen onbehoorlijk, maar zij heeft bij B ook het idee doen postvatten dat de bij de rechtbank overgelegde medische verklaring voldoende zou zijn.

Hof Den Bosch, 19 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5405