Intrekking ANBI-status mocht met terugwerkende kracht

Het verwijzingshof in Den Haag oordeelde dat de inspecteur de ANBI-beschikking met terugwerkende kracht mocht intrekken. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep niet ontvankelijk.

Stichting X heeft ten doel de exploitatie van een museum en expositieruimte. Zij exposeert met name oldtimers en andere oude en antieke automobielen en vervoermiddelen. Per 1 januari 2008 is X aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). X ontving in 2011 een erfenis na het overlijden van B in 2008. De nalatenschap met een waarde van € 2.381.671 bestond onder meer uit een spaarrekening, leningen aan derden, een aandelenportefeuille, een woonhuis en een appartement in aanbouw. Na een boekenonderzoek in 2011 is de ANBI-status met ingang van 1 januari 2008 ingetrokken. Als gevolg van het intrekken van de ANBI-status is op 15 mei 2012 aan X een aanslag Recht van successie naar een verkrijging van € 2.381.671 opgelegd.

Tussen partijen is in geschil of de inspecteur de ANBI-beschikking terecht heeft ingetrokken en zo ja, of hij dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 heeft kunnen doen.

Het hof oordeelde dat X geen ANBI was, omdat haar activiteiten niet voor ten minste 50% het algemeen belang dienen. De inspecteur mocht de beschikking echter niet met terugwerkende kracht intrekken in verband met opgewekt vertrouwen. De staatssecretaris ging in cassatie en X stelde incidenteel beroep in cassatie in. De Hoge Raad verklaarde het principale beroep van de staatssecretaris gegrond en het incidentele beroep van X ongegrond. De Hoge Raad verwees de zaak. Na verwijzing is nog in geschil of de inspecteur met de intrekking met terugwerkende kracht heeft gehandeld in strijd met het vertrouwensbeginsel en/of het gelijkheidsbeginsel. Het verwijzingshof komt tot de conclusie dat de inspecteur de ANBI-status met terugwerkende kracht mocht intrekken. X ging in cassatie.

De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van X niet-ontvankelijk (art. 81, lid 1, Wet RO).

Hoge Raad, 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2376