Kleine, middelgrote of grote werkgever in 2017?

De premieloongrenzen 2017 voor kleine, middelgrote en grote werkgevers zijn door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vastgesteld. UWV bepaalt op basis van de totale loonsom en het gemiddelde premieplichtig loon tot welke categorie een werkgever behoort.

In 2017 zijn de volgende grenzen van kracht:
• Kleine werkgever: bij een premieloon in 2015 van maximaal € 322.000
• Middelgrote werkgever: bij een premieloon in 2015 van meer dan € 322.000 en maximaal € 3.220.000
• Grote werkgever: bij een premieloon in 2015 van meer dan € 3.220.000.

Het belang van de indeling
De indeling in werkgeverscategorie is bepalend voor de wijze waarop uiteindelijk de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WHK) wordt berekend via de loonaangifte.

Hoe wordt het premieloon bepaald?
UWV kijkt bij de premieloonvaststelling van het jaar 2017 naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in het jaar 2015. Het gemiddelde premieplichtig loon is gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau. In 2015 steeg het premieplichtige loon van € 31.900 naar € 32.200.

De WHK in 2017
De gedifferentieerde premie WHK bestaat in 2017 uit  2 premiecomponenten,  een gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en een gedifferentieerde premie Ziektewet flex (ZW-flex):
• Voor kleine werkgevers gelden sectorale premies voor beide WHK-premiecomponenten.
• Middelgrote werkgevers betalen 2 premies die deels opgebouwd zijn uit een sectorale premie en deels uit een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie.
• Grote werkgevers betalen 2 op werkgeversniveau gedifferentieerde premies.

Bekendmaking via beschikking of mededeling
De Belastingdienst stuurt in november en december aan alle middelgrote en grote werkgevers een beschikking met de individueel gedifferentieerde premiepercentages. Kleine werkgevers ontvangen hierover een mededeling.

Meer informatie
In de nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017, Bijlage I staat een overzicht van premies en parameters voor het jaar 2017.