Novelle uitfasering pensioen in eigen beheer naar Tweede Kamer

Op 23 januari 2017 is de novelle voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer ingediend bij de Tweede Kamer. Aanleiding waren signalen in de praktijk over mogelijkheden om de (toekomstige) indexatielasten van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting ten laste van de fiscale winst te brengen. De staatssecretaris komt in de novelle tot de conclusie dat aftrek van de indexatielasten op het moment van afkoop of omzetting helemaal niet mogelijk is op basis van het voorgestelde artikel 34e Wet VPB. Bij de parlementaire behandeling is echter abusievelijk geen rekening gehouden met deze bepaling. Strikt genomen is een aanpassing van het wetsvoorstel dus niet noodzakelijk.

Tegemoetkoming

De staatssecretaris komt echter ook tot de conclusie dat het volledig uitsluiten van elke vorm van aftrek een te vergaande inperking vormt. Daarom komt er een tegemoetkoming voor de situatie dat een actiefpost voor pensioenlasten is opgenomen in een aangifte die uiterlijk op 20 september 2016 is ingediend.

  • Bij afkoop mag de actiefpost in één keer ten laste van de winst worden gebracht.
  • Bij omzetting in een oudedagsverplichting moet de actiefpost in gelijke jaarlijkse delen ten laste van de winst worden gebracht. Het aantal jaren wordt gesteld op het resterende aantal jaren tot de 87-jarige leeftijd.

Is de actiefpost voor het eerst opgenomen in een aangifte na 20 september 2016, dan geldt deze tegemoetkoming dus niet.

Inwerkingtreding

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel per 1 april 2017 in werking treedt. De eerder vastgestelde coulancetermijn van 3 maanden wordt hierbij gehandhaafd. Dit betekent dat de pensioenopbouw uiterlijk op 30 juni 2017 moet worden beëindigd en dat verzoeken om overdracht van het externe pensioen vóór 1 juli 2017 moeten zijn ingediend bij de verzekeraar.