Opgewekt vertrouwen bij onjuiste sectorindeling

Werkgever X heeft een verkeerde sectorcode toegepast. Tijdens een boekenonderzoek bij de rechtsvoorganger was echter geconstateerd dat de premies werknemersverzekeringen juist werden berekend. Hof Amsterdam oordeelt dat X hier vertrouwen aan kan ontlenen.

In 2007 heeft bij de rechtsvoorganger van X een boekenonderzoek plaatsgevonden naar de aanvaardbaarheid van de premies werknemersverzekeringen over de jaren 2002 tot en met 2005. In het rapport werd vermeld dat de premies werknemersverzekeringen juist zijn berekend.

Bij X heeft in 2011 een bedrijfsbezoek plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft de inspecteur medegedeeld dat de administratieve vastleggingen voldoen om een aanvaardbare aangifte te kunnen indienen.

In 2013 vond opnieuw een boekenonderzoek plaats bij X. Hieruit kwam naar voren dat over de jaren 2009 tot en met 2012 een onjuiste sectorcode is gebruikt. Vanaf de oprichting is X (en de rechtsvoorganger vanaf 1 oktober 1999) ingedeeld in sector 54 Culturele instellingen. X en de rechtsvoorganger pasten sector 43 Zakelijke dienstverlening toe.

X stelt dat door uitlatingen en gedragingen van de inspecteur het vertrouwen is gewekt dat zij over de jaren 2009 tot en met 2012 op de juiste wijze de premies werknemersverzekeringen heeft berekend en afgedragen. Het hof oordeelt dat X aan het boekenonderzoek in 2007 het vertrouwen kon ontlenen dat zij op de juiste wijze premies werknemersverzekeringen berekende en dus van de juiste sectorcode uitging.

Hof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2017:4267