Overdrachtsbelasting bij aankoop grond voor woningbouw is 6%

Den Haag – Het hof oordeelde dat voor de aankoop van grond voor woningbouw 6% overdrachtsbelasting is verschuldigd en niet het 2%-tarief voor woningen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

B en zijn echtgenote kochten in 2015 ieder voor de onverdeelde helft de eigendom van een een perceel grond bestemd voor de bouw van een woning. De koopprijs van de grond bedroeg € 185.000. Zij voldeden de overdrachtsbelasting naar het tarief van 6%. In bezwaar en beroep stellen zij dat het tarief voor woningen (2%) van toepassing is.

De rechtbank wijst op de Memorie van Toelichting. Daarin staat expliciet vermeld dat grond bestemd voor woningbouw niet is aan te merken als woning in de zin van art. 14 van de Wet BRV. Het hof bevestigde de uitspraak van de rechtbank. B ging in cassatie.

De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep zonder nadere motivering ongegrond (art. 81, lid 1, Wet RO).

Hoge Raad, 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1249