Stichting ontwikkeling netwerk is ANBI

De rechtbank vond dat de stichting wel het algemeen nut beoogt, maar niet aannemelijk maakt dat zij met haar feitelijke werkzaamheden voor ten minste 90% het algemeen belang dient. Het hof oordeelt echter dat ook dat laatste aannemelijk is gemaakt, en merkt de stichting aan als ANBI. 

Stichting X beoogt onder meer een trans-Atlantisch netwerk van Europese en Noord-Amerikaanse christenen en conservatieven te ontwikkelen en vanuit hun perspectief het overheidsbeleid te beïnvloeden. X tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van conferenties, het publiceren van artikelen en het op de politieke agenda plaatsen van onderwerpen binnen de doelstelling van de statuten. X doet een verzoek om als ANBI te worden aangemerkt. De inspecteur heeft het verzoek afgewezen.

Voor de rechtbank maakt X aannemelijk dat de statuten en het rechtstreekse doel van haar werkzaamheden inhouden dat zij een algemeen belang beoogt (de kwalitatieve toets). X maakt echter niet aannemelijk dat zij met haar feitelijke werkzaamheden voor ten minste 90% het algemeen belang dient (de kwantitatieve toets). Van een deel van haar uitgaven is niet uitgesloten dat zij niet zijn gedaan ten behoeve van de realisatie van haar doelstelling.

Maar volgens het hof maakt X ook aannemelijk dat zij voldoet aan de kwantitatieve toets. Van de voorgenomen werkzaamheden heeft X er drie feitelijk verricht. Deze werkzaamheden waren niet, althans voor minder dan 10%, gericht op de particuliere belangen van bij X betrokken personen. Dat X nog niet alle voorgenomen werkzaamheden heeft uitgevoerd, leidt niet tot een ander oordeel. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat de bestuurders van X over het vermogen van X kunnen beschikken alsof het hun eigen vermogen was. En voor zover hij stelt dat X hoge kosten heeft gemaakt voor reis- en verblijfkosten van haar bestuurders, is aannemelijk dat de kosten zijn gemaakt ten behoeve van de werkzaamheden van X. De slotsom is dat X moet worden aangemerkt als ANBI.

Hof Den Haag, 27 mei 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1253