Stichting voldoet niet aan formele vereisten en verliest ANBI-status

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht de ANBI-status heeft ingetrokken. De stichting heeft onder meer geen beleidsplan. 

Stichting X diende eind 2007 het ANBI-aanvraagformulier bij de inspecteur in. X is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als ANBI. In mei 2013 vond een bedrijfsbezoek plaats. Naar aanleiding daarvan heeft de inspecteur in oktober 2013 de ANBI-status ingetrokken. Volgens de inspecteur voldoet X niet aan alle wettelijke voorwaarden welke gelden voor de kwalificatie als ANBI. Zo beschikt X niet over een actueel beleidsplan, is de statutaire bepaling inzake een eventuele batig liquidatiesaldo niet overeenkomstig de wettelijke regeling en ontbreekt een goede administratie. X stelt dat zij uitsluitend het algemeen belang op vele terreinen beoogt te dienen, hetgeen blijkt uit haar feitelijke werkzaamheden. Volgens haar heeft de controlerend ambtenaar die het bedrijfsbezoek heeft afgelegd, niet gevraagd om bescheiden waarvan de inspecteur het bestaan ontkent.

In geschil is of X kan worden aangemerkt als ANBI als bedoeld in art. 5b AWR.

Het hof is met de inspecteur en de rechtbank van oordeel dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij beschikt over een beleidsplan. Dat de controlerend ambtenaar die het bedrijfsbezoek heeft afgelegd niet om een beleidsplan (noch om andere stukken) zou hebben gevraagd, doet hier niet aan af. De inspecteur heeft immers voorafgaande aan het bedrijfsbezoek X schriftelijk geïnformeerd over de stukken die hij wilde inzien, waaronder het beleidsplan. X heeft bovendien in zowel de bezwaar- als de beroepsfase vervolgens ruimschoots de gelegenheid gehad om het beleidsplan alsnog over te leggen, maar heeft dat – kennelijk met opzet – nagelaten. Haar uiteenzetting in verschillende brieven aan de inspecteur over haar lopende projecten voldoet naar het oordeel van het hof niet aan de eisen die aan een beleidsplan worden gesteld. Ook ontbreekt in de statuten de voorwaarde dat bij opheffing van de stichting het batige liquidatiesaldo toekomt aan een ANBI of buitenlandse instelling met een soortgelijke doelstelling. Verder beschikt X ook niet over een administratie die aan de voorwaarden voldoet.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 1 maart 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1538