bijtelling Tesla

Verwijzingsuitspraak waardering verhuurde woningen met huurbescherming

Het verwijzingshof oordeelt dat belanghebbende niet aannemelijk maakte dat de waarde die voortvloeit uit de toepassing van art. 17a UBIB in betekenende mate hoger is (10% of meer) dan de werkelijke waarde in het economische verkeer van de woningen in verhuurde staat op de WOZ-waardepeildatum.  B bezit vijf verhuurde woningen waarop huurbescherming van toepassing is. […]