Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2017 in september

In september 2017 betaalt UWV de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten uit. Soms ontvangt de werkgever dit geld. De werkgever moet het bedrag van € 176,27 zo snel mogelijk doorbetalen aan de werknemer. 

Als de werknemer de (voormalige) werkgever gemachtigd heeft de maandelijkse uitkering te ontvangen, wordt de tegemoetkoming aan de werkgever overgemaakt. In september krijgt de werkgever hierover een brief. In de bijlage bij de brief staat een overzicht van werknemers aan wie de tegemoetkoming moet worden betaald.

Let op!
De tegemoetkoming arbeidsongeschikten komt niet terug op de loonstrook of jaaropgaaf van de werknemer.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
Deze tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die de uitkeringsgerechtigde maakt door zijn ziekte of handicap.