Toepassing waardepeildatum leidt niet tot een buitensporige last

Toepassing waardepeildatum leidt niet tot een buitensporige last

Het hof oordeelt dat toepassing van art.21, vijfde lid SW niet in strijd is met art. 1 EP en in dit geval niet leidt tot een individuele, buitensporige last.

A is enig erfgenaam van erflater die op 6 september 2011 overleed. Tot de nalatenschap behoorde het woonhuis. De WOZ-waarde bedroeg voor het kalenderjaar 2011 (waardepeildatum 1 januari 2010) € 232 000 en voor het kalenderjaar 2012 (waardepeildatum 1 januari 2011) € 200 000 na bezwaar en een uitspraak van de rechtbank. De woning is in augustus 2012 verkocht voor € 190 000. In de aangifte erfbelasting ging A van deze verkoopwaarde uit. De inspecteur gaat uit van de waarde € 232 000 gelet op de tekst van art. 21, vijfde lid SW. A stelt dat het hanteren van de waarde op de waardepeildatum 1 januari 2010 leidt tot een buitensporige last.

In geschil is wat de waarde van de woning is voor de heffing van erfbelasting. A wil aansluiting bij de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2011 van € 200 000.

Het hof oordeelt dat moet worden aangesloten bij de WOZ-waarde per waardepeildatum 1 januari 2010 en wijst daarbij op het arrest van de Hoge Raad van 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:339. In dat arrest is geoordeeld dat de regeling van art. 21 niet in strijd is met art. 1 van het EP. Ook is volgens het hof in dit geval geen sprake van een buitensporige last. De WOZ-waarde van de woning op de waardepeildatum 1 januari 2010 is € 32 000 hoger dan de WOZ-waarde per 1 januari 2011. Gelet op de omvang van deze aanslag (ad € 5983), bedraagt de belastingdruk uitgaande van de WOZ-waarde van de woning per 1 januari 2010 7,58% van de verkrijging. Uitgaande van de WOZ-waarde per 1 januari 2011, bedraagt die belastingdruk 12,75%. Het aldus berekende verschil in belastingdruk bedraagt weliswaar 5,17%, maar van een effectieve belastingdruk van 12,75% kan niet worden gezegd dat dit een ‘individual and excessive burden’ vormt in het kader van artikel 1 EP.

Hof Amsterdam, 13 mei 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3226