Verlaging boete omdat boetebeleid niet was gepubliceerd

Het hof verlaagt de boete in verband met het niet publiceren van het matigingsbeleid van de inspecteur. Dit, om elk risico dat een boete in stand blijft die in strijd is met het matigingsbeleid uit te sluiten.

Transportonderneming X bezit ongeveer 100 zware motorrijtuigen. Voorafgaande aan het gebruik van de weg moet X aangifte daarvan doen en belasting afdragen. In 2013 is diverse keren geconstateerd dat X had verzuimd om dag- of jaarvignetten aan te vragen of de jaarvignetten te verlengen. De inspecteur heeft 55 naheffingsaanslagen van € 8 per aanslag opgelegd, alsmede boetebeschikkingen van € 246 per aanslag.

In geschil is uitsluitend of de 55 verzuimboetes te hoog zijn vastgesteld.

De inspecteur heeft ter zitting verklaard dat de Belastingdienst in dit soort (BZM-)zaken in voorkomende gevallen een matigingsbeleid hanteert naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 19 augustus 2010. Daarbij kunnen boetes onder omstandigheden worden verminderd tot een bedrag van € 160. De inspecteur stelt echter dat X niet aan alle voorwaarden voor dit matigingsbeleid voldoet. Dit interne matigingsbeleid is niet gepubliceerd. Het hof oordeelt dat het niet publiceren van dat matigingsbeleid onacceptabel is. Dit beleid is op deze manier niet objectief verifieerbaar. De vraag die daar uit voortvloeit is dan welke consequenties aan het niet publiceren van het beleid moet worden verbonden. Alleen al het feit dat dit beleid niet bekend en dus niet toetsbaar is, moet naar het oordeel van het hof ertoe leiden dat deze boetes in elk geval moeten worden verminderd tot genoemd maximum bedrag van € 160 per boetebeschikking.

Hof Den Bosch, 11 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5186