Wet BeZaVa niet in strijd met EVRM

Een ZW-uitkering aan een ex-werknemer vóór de datum van indienen van het wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa), mag worden toegerekend aan de werkgever. Dit oordeelt de Hoge Raad.

Een werkgever heeft voor het jaar 2014 een beschikking gedifferentieerde premie Whk ontvangen. Zij maakt bezwaar tegen de berekening van de premiecomponent ZW-flex. Volgens haar is over 2012 ten onrechte een ZW-uitkering aan hem toegerekend.

De werkgever is van mening dat zij niet op de Wet Bezava heeft kunnen anticiperen. De wet is in 2014 in werking getreden. In 2012 kon zij niet weten dat de ZW-uitkering zou leiden tot een hogere gedifferentieerde premie. Volgens de werkgever is dit in strijd met artikel 1 Eerste Protocol (EP) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De Hoge Raad oordeelt dat de nieuwe regeling ‘lawful’ is en een ‘legitimate aim’ heeft als bedoeld in artikel 1 EP. Daarnaast is bij de invoering sprake geweest van een ‘fair balance’. Dat de ZW-uitkering van 2012 wordt toegerekend aan de werkgever is dus niet in strijd met het EVRM.

Uitspraak: ECLI:NL:HR:2019:627