Nieuw besluit over pensioenen

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over pensioenen van 6 november 2015 geactualiseerd. De aanpassing was nodig vanwege de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB). In het besluit zijn onder andere een aantal goedkeuringen voor de oudedagsverplichting (ODV) opgenomen.

Zo keurt de staatssecretaris goed dat een ODV kan worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente als er al uitkeringen plaats vinden op basis van deze ODV. Hiervoor gelden wel 2 voorwaarden:

  1. De volledige waarde van de aanspraken ingevolge de ODV wordt gebruikt voor de aankoop van een lijfrente.
  2. Er moet een verzoek worden ingediend bij de inspecteur.

Ook als er onvoldoende financiële middelen zijn (onderdekking) kan de ODV worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente. In het besluit zijn hiervoor 3 aanvullende voorwaarden opgenomen.

In het besluit staan nog meer goedkeuringen. Deze gaan over:

  •  opbouw van pensioen
  •  vervroegen van de pensioendatum
  •  aanwijzing van regelingen als pensioenregeling