accountant advocatenkantoor

‘Handboek Ondernemen 2019’ gepubliceerd

De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Ondernemen 2019’ gepubliceerd. Het handboek is een handig hulpmiddel voor u als u zelf uw administratie doet. In het handboek vindt u informatie voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Er staat ook in welke eisen de Belastingdienst stelt aan de administratie. Het handboek is […]

faillissementsuitkering

Belastingdienst/Toeslagen verstuurt brieven over aanpassen toeslag

U ontvangt in de komende maanden mogelijk een brief van Belastingdienst/Toeslagen. In deze brief staat dat uw jaarinkomen over 2019 opnieuw is geschat. Belastingdienst/Toeslagen gebruikt het jaarinkomen om de toeslagen over 2019 te berekenen.  Als u deze brief ontvangt komt dat omdat uit de aangifte inkomstenbelasting 2018 blijkt: dat uw inkomen is veranderd het inkomen […]

fiscalist utrecht

Gevolgen van overgang van onderneming voor de Wtl

Bij overgang van onderneming gaat het recht op loonkostenvoordelen (LKV) voor de overgenomen werknemers niet over naar de nieuwe werkgever. Als de overnemende werkgever voldoet aan de voorwaarden kan hij wel recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV).   Uit de praktijk blijkt dat het vaak onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor een tegemoetkoming uit […]

accountantskantoor vianen

Wet BeZaVa niet in strijd met EVRM

Een ZW-uitkering aan een ex-werknemer vóór de datum van indienen van het wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa), mag worden toegerekend aan de werkgever. Dit oordeelt de Hoge Raad. Een werkgever heeft voor het jaar 2014 een beschikking gedifferentieerde premie Whk ontvangen. Zij maakt bezwaar tegen de berekening van de premiecomponent ZW-flex. […]

accountantskantoor binnenvaart

Bezwaren box 3-heffing 2018 aangewezen als massaal bezwaar

Een deel van de bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 wijst staatsecretaris Snel aan als massaal bezwaar. Als uw bezwaar gaat over de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’, doet u automatisch mee met de massaalbezwaarprocedure. De massaalbezwaarprocedure betekent dat de Belastingdienst samen met […]

accountant gouda

Salderingsregeling zonnepanelen ongewijzigd verlengd tot 2023

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben besloten de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en bedrijven om te investeren in zonnepanelen. Eigenaren van zonnepanelen kunnen 3 […]

inkeerregling

Wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 juli 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigen per 1 juli 2019. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar per 1 januari en 1 juli opnieuw vast. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 […]

fiscalist amsterdam

Beleid internationale payrollconstructies gepubliceerd

De staatssecretaris heeft informatie openbaar gemaakt over de aanpak van internationale payrollconstructies door de Belastingdienst.  Op rijksoverheid.nl vindt u de volgende documenten: Memo Schijnconstructies Procesbeschrijving en aandachtspunten boekenonderzoeken Rapport Inventarisatie Fenomenen Schijnconstructie De staatssecretaris heeft besloten deze informatie openbaar te maken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). ShareNa 2019-04-16 07:00:38 zijn er geen wijzigingen […]

BLM Accountants

Nieuwe versie Kennisdocument beschut werken

Op rijksoverheid.nl is een nieuwe versie van Kennisdocument beschut werken geplaatst.   In dit kennisdocument vindt u antwoorden op 18 veel gestelde vragen over de voorziening beschut werk uit de Participatiewet.   Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat […]