Staatssecretaris informeert Kamer over schenk- en erfbelasting

De staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de vertraagde oplevering van het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting. Ook gaat hij in op de neerwaartse bijstelling van de inkomsten in de schenk- en erfbelasting over 2017.

Hij wijst er op dat de bouw van onderdelen van het systeem complexer was dan voorzien. Als andere oorzaken van de vertraging in de oplevering van behandelsystemen voor de schenk- en erfbelasting noemt hij gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan.

Om de overlast voor burgers tot een minimum te beperken, zijn een aantal maatregelen genomen.

  • Erfbelasting
    Bij belastingaanslagen over aangiften erfbelasting met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017 wordt vanwege de vertraging geen belastingrente in rekening gebracht. Al geheven Belastingrente over aangiften vanaf die datum geeft de Belastingdienst terug.
    Ook komt capaciteit beschikbaar bij de bouwers van de systemen en komen er tijdelijk mensen bij om de achterstand in aanslagoplegging bij de erfbelasting in te lopen.
  • Schenkbelasting
    Bij de schenkbelasting kunnen nu alleen voorlopige aanslagen worden opgelegd. Het opleggen van definitieve aanslagen wordt mogelijk in de loop van 2019. Voor de meeste belastingplichtigen zal de definitieve aanslag gelijk zijn aan de voorlopige aanslag. De Belastingdienst onderzoekt mogelijkheden om belastingplichtigen vooruitlopend op de definitieve aanslag al zekerheid te geven over hun definitieve aanslag. De definitieve aanslagen worden wel opgelegd binnen de wettelijke termijnen.

Informatie per brief en op website
Op dit moment is het grootste gedeelte van de belastingplichtige nabestaanden die al aangifte voor de erfbelasting heeft gedaan en te maken krijgt met de vertraagde afhandeling per brief geïnformeerd. Daarnaast is de informatie op de website van de Belastingdienst aangepast en informeert de Belastingdienst belastingplichtigen via de Belastingtelefoon.

In december zijn brieven verstuurd naar de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en naar intermediairs. In de brief stond informatie over een binnen de Belastingdienst ingestelde postbus voor ‘complexe situaties’, die met voorrang worden behandeld.

Ook kan telefonisch contact worden opgenomen met het serviceteam nabestaanden van de Belastingdienst. Informatie over deze voorrangsprocedure is ook op de website van de Belastingdienst opgenomen. Belastingplichtigen die een aangifteformulier downloaden van de website van de Belastingdienst krijgen een melding dat het langer kan duren voordat zij een reactie krijgen.

U kunt de Kamerbrief nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelastinglezen op Rijksoverheid.nl.