Beleidsplan ANBI

Een van de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen, is het hebben van een actueel beleidsplan. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Aan welke criteria moet dit beleidsplan eigenlijk voldoen?
 
Voorwaarden
De voorwaarden voor ANBI’s zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. In artikel 1a, lid 1, onderdeel f staat omschreven waaraan een actueel beleidsplan moet voldoen.
 

Beleidsplan ANBI

Het beleidsplan van een ANBI:
  • moet inzicht geven in de door de instelling te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling
  • de wijze van werving van inkomsten
  • het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding daarvan
Het beleidsplan mag op meerdere jaren betrekking hebben, maar moet op elk moment actueel zijn. Dit is slechts het geval als het toepasbaar is op en van belang is voor de toestand waarin de instelling zich feitelijk bevindt en de richting die zij kiest voor de toekomst.
 
Een beleidsplan moet inzicht geven in dat wat een ANBI in de toekomst gaat doen. De wet spreekt immers over de “te verrichten werkzaamheden”. Het moet vooraf – vóór het betreffende jaar of meerdere jaren – een volledig beeld geven van de voorgenomen activiteiten met daarbij een financiële prognose of een begroting voor het komende jaar of meerdere jaren. Daarnaast is het van belang om ook de voorgenomen voorzieningen en reserveringen, zoals continuïteitsreserveringen en aan te houden stamvermogen, met een toelichting op te nemen in het beleidsplan.
 
Koers voor de toekomst
Een beleidsplan is belangrijk omdat daaruit blijkt welke koers de instelling vaart en dus is het een toets voor de door het bestuur te nemen beslissingen. Uit jurisprudentie volgt dat het beleid in concrete notities als zodanig formeel moet zijn neergelegd. Als dus een en ander verspreid in de administratie terug te vinden is (verslagen of documenten), voldoet dit niet. Hiermee wordt onvoldoende recht gedaan aan de inzicht verschaffende functie en daarvan afgeleide controle- en verantwoordingsfunctie van het beleidsplan in de ANBI-wet- en regelgeving.
 
Publicatieplicht ANBI: een verkorte versie van het beleidsplan
 Elke ANBI moet via een unieke URL (een uniek internetadres) haar gegevens publiceren. Een van die gegevens heeft betrekking op het beleidsplan van een ANBI.
 
Voor publicatie op internet kan de ANBI volstaan met een publieksvriendelijke (verkorte) versie van het beleidsplan. Daarin moet in ieder geval in hoofdlijnen het volgende staan:
  • welke werkzaamheden de instelling uitvoert
  • de manier waarop de instelling inkomsten verkrijgt en/of haar vermogen beheert
  • hoe de inkomsten worden besteed
Het doel van deze publicatie is dat het publiek aan de hand van het beleidsplan kan beoordelen of de ANBI werk maakt van het bereiken van haar doelstelling, en of zij daarbij een goede aanpak kiest.
 
Groepsbeschikking en beleidsplan
Als een ANBI behoort tot een categorie van ANBI’s dan wel een groep van met elkaar verbonden ANBI’s (waarvoor een groepsbeschikking is afgegeven), is een beleidsplan dat geldt voor alle tot die categorie of groep behorende ANBI’s voldoende. Dit is alleen van toepassing voor zover de ANBI met zo’n beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden.