Sociale verzekeringsplicht dga ‘s

Sociale verzekeringsplicht dga 2016

Vanaf 1 januari 2016 komt er een herziening van de regels voor de bepaling van de verzekeringsplicht van statutair bestuurders van bv’s en nv’s. De nieuwe regeling vervangt de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder uit 1997. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht met ingang van 1 oktober 2012 was het gewenst de oude regeling aan te passen. Ook is in deze regeling rekening gehouden met ontwikkelingen in de jurisprudentie. Daarbij is beoogd voor het merendeel van de bestuurders van vennootschappen de bestaande situatie te continueren zonder dat aanpassing van de statuten daarvoor nodig is. Bedoeld is om de bestaande praktijk te verduidelijken en alleen waar nodig aan te passen in verband met wetgeving en jurisprudentie. De regeling is van toepassing op bestuurders van vennootschappen, naast de BV (besloten vennootschap) ook de NV (naamloze vennootschap).

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-19073.html