Heeft de 30% regeling wel het gewenste effect?

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat onduidelijk is of de 30%-regeling wel tot de gewenste resultaten leidt. De regeling moet mensen met een schaarse deskundigheid aantrekken en het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijker maken. Het is de vraag of dit ook gebeurt.

Werknemers met een specifieke deskundigheid die aangeworven worden uit het buitenland kunnen een onbelaste vergoeding krijgen van 30% van het brutoloon. Voor het aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm (€ 36.889 in 2016), die ieder jaar wordt geïndexeerd. Deze regeling kost de overheid € 700 miljoen per jaar.

Conclusies onderzoek
Volgens de Rekenkamer heeft de staatssecretaris van Financiën nooit onderzocht of de 30% regeling ook daadwerkelijk leidt tot het aantrekken van expats met een schaarse deskundigheid. Ook is niet duidelijk of de regeling negatieve gevolgen heeft, zoals het verdringen van Nederlandse werknemers.

Daarnaast is de regeling niet goed onderbouwd. Wat zijn de werkelijke extra kosten die de expats moeten maken en is een onbelaste vergoeding van 30% reëel? De staatssecretaris heeft evenmin onderzocht of het mogelijk is om op andere manieren werknemers met een specifieke deskundigheid aan te trekken.

Ten slotte stelt de Rekenkamer in het rapport de vraag  of de aanscherping van de 30%-regeling in 2012 daadwerkelijk tot een kostenbesparing heeft geleid.

Reactie staatssecretaris van Financiën
De staatssecretaris heeft  inmiddels op dit onderzoek gereageerd. Hij geeft onder meer aan dat er een jaarlijkse evaluatie van de 30%-regeling gaat plaatsvinden.

Het volledige rapport vindt u op de site van de Algemene Rekenkamer.