Geldt aansprakelijkstelling alleen voor natuurlijke personen?

Aansprakelijkstelling alleen voor natuurlijke personen? De A-G is het eens met de uitspraak van het hof dat de aansprakelijkstelling van artikel 40 IW alleen geldt voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen. Hij adviseert de Hoge Raad om het beroepschrift in cassatie van de staatssecretaris ongegrond te verklaren. Tot 30 december 2005 was X BV 100% aandeelhouder van Y BV. De heer B was 100% aandeelhouder van X. De inspecteur heeft X een aanslag Vpb opgelegd. Deze aanslag is onbetaald gebleven omdat X en Y failliet zijn verklaard. De ontvanger heeft zowel B als X op grond van art. 40 Inv aansprakelijk gesteld voor de niet betaalde Vpb van X. De invorderingswet dateert van 30 mei 1990, inzake invordering van rijksbelastingen, andere dan invoerrechten en accijnzen.

aansprakelijkstelling in artikel 40 Invorderingswet

Het hof heeft de aansprakelijkheidsbeschikking van B gehandhaafd maar die van X vernietigd. Volgens het hof kan X niet o.g.v. art. 40 Inv aansprakelijk worden gesteld omdat deze aansprakelijkstelling geen grondslag vindt in de wettelijke bepaling. Uit de duidelijke bewoordingen van dat artikel volgt dat slechts natuurlijke personen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het hof leidt dat af uit het gebruik van de woorden: “Degene die, al dan niet tezamen met zijn partner en zijn bloedverwanten in de rechte lijn, direct of indirect, voor ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennootschap….”

Advocaat-Generaal IJzerman concludeert dat de tot stand gekomen tekst van art. 40, lid 1, IW in het licht van de overige leden van art. 40 IW en de wetsgeschiedenis, aldus moet worden gelezen dat de kring van op grond van art. 40 IW aansprakelijk te stellen personen is beperkt tot natuurlijke personen. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond moet worden verklaard.

Conclusie Advocaat-Generaal IJzerman, 30 juni 2015 (gepubliceerd op 14 augustus 2015), ECLI:NL:PHR:2015:1378