Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

UPDATE 18/11/2022:

De NBA heeft op 16 november 2022 zowel samen met de koepels als later individueel overleg gehad met het ministerie van Financiën, over de genoemde onzekerheden en het tijdpad tot 31 december 2022. Partijen willen gezamenlijk een grote workload aan verzoekschriften in de komende weken zoveel mogelijk voorkomen.

Het ministerie heeft inmiddels toegezegd eind volgende week met meer duidelijkheid te komen. Die nadere duidelijkheid beoogt om individuele verzoeken tot ambtshalve vermindering over de jaren 2017 t/m 2020 overbodig te maken, met een schriftelijke bevestiging vanuit het ministerie dat alle belastingplichtigen die belasting in Box 3 verschuldigd zijn over deze jaren dezelfde rechten krijgen, ongeacht of zij wel of geen verzoek om vermindering hebben ingediend.

De NBA heeft vertrouwen in de toezeggingen die door het ministerie aan de koepels zijn gedaan en die bovendien zijn bevestigd in een separaat gesprek met de NBA.

Het kabinet zegt dat als de Hoge Raad belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stelt, alle niet-bezwaarmakers aanspraak kunnen maken op een nieuwe uitspraak. U hoeft voor niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 daarom geen verzoek meer in te dienen.

Het kabinet heeft, sinds de uitspraak van de Hoge Raad op 20 mei 2022, na onderzoek besloten om geen compensatie te bieden aan de niet-bezwaarmakers. Dit zou voor het merendeel toekomen aan mensen waarbij het box 3-vermogen hoger is dan €200.000. Voor het kabinet was de bestaanszekerheid van mensen die nu al moeite hebben de rekeningen te betalen prioriteit. Daarom is gekozen voor een omvangrijk koopkrachtpakket. De niet-bezwaarmakers vinden dit besluit onrechtvaardig, met massale reacties tot gevolg. 

Massaal bezwaar plus

Het indienen en afhandelen van deze verzoeken levert veel werk op, zowel voor belastingplichtigen en belastingadviseurs als voor de Belastingdienst, omdat ieder verzoek individueel behandeld moet worden. Er nu is dus toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een uitspraak van de Hoge Raad. Daarom loopt nu de procedure ‘massaal bezwaar plus’.   

In één keer een besluit

Met het invoeren van ‘massaal bezwaar plus’-procedure wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in één keer een besluit te nemen. Hierdoor hoeft de Belastingdienst niet alle verzoeken individueel te behandelen.

Zo wordt voorkomen dat u alsnog een verzoek voor de niet-bezwaarmakers in moet dienen, mocht de Hoge Raad de belastingplichtigen in deze procedure in het gelijk stellen. De al ingediende verzoeken worden apart gehouden tot er een uitspraak is.

Kleine kans op compensatie

Het kabinet benadrukt dat de Hoge Raad in het arrest van 20 mei 2022, duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren. 

Gesprekken met belangenorganisaties

Deze nieuwe procedure bij de Hoge Raad gaat over de vraag of niet-bezwaarmakers (net zoals bezwaarmakers) in aanmerking komen voor rechtsherstel. Deze procedure komt er na constructief overleg met de Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor belastingadviseurs en de Consumentenbond. Met deze belangenorganisaties worden procesafspraken gemaakt over de procedure. Begin 2023 wordt de aanwijzing voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’ gedaan.

Na 2022-11-11 07:00:30 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.