Gelijke behandeling partneralimentatie in IB en SW

Gelijke behandeling partneralimentatie in IB en SW

Partneralimentatie bij beëindiging van een langdurige samenwoning wordt voortaan voor de inkomstenbelasting en de schenkbelasting gelijk behandeld. Dit heeft staatssecretaris Wiebes bekendgemaakt.

In antwoord op een brief geeft de staatssecretaris zijn reactie over de fiscale gevolgen van partneralimentatie bij beëindiging van langdurige samenwoning.

Alimentatie-uitkeringen tussen voormalige echtgenoten zijn belastbaar bij de ontvanger en aftrekbaar bij de betaler. Bij uitkeringen die als verplichting voortvloeien uit het familierecht is geen sprake van een belaste schenking. Partneralimentatie tussen voormalige ongehuwd samenwonenden wordt voor de IB hetzelfde behandeld als alimentatie tussen voormalige echtgenoten. De uitkeringen zijn bij de ontvangende partner belast en bij de betalende partner aftrekbaar als onderhoudsverplichting voor zover sprake is van in rechte vorderbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen die berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud. Voor de schenkbelasting is partneralimentatie een schenking, maar deze is vrijgesteld voor zover sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

De begrippen dringende morele verplichting en natuurlijke verbintenis zijn inhoudelijk gelijk en worden in dit kader fiscaal ook gelijk behandeld. Uit praktische overwegingen en om in de praktijk discussies zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de staatssecretaris er geen bezwaar tegen dat de Belastingdienst voor de beoordeling van de aanvaardbare hoogte van partneralimentatie voor de inkomstenbelasting en de schenkbelasting aansluit bij de zogenoemde Tremanormen, zoals opgenomen in het Rapport alimentatienormen van de Expertgroep Alimentatienormen.

Ministerie van Financiën 24-6-2015, nr. BLKB 2014-1684