Veelgestelde vragen over Wet aanpak schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies

Dit voorstel wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers. Het voorstel beoogt bij te dragen aan het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en aan een beloning voor werknemers, conform wet- en regelgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) of afspraken bij individuele arbeidsovereenkomst. Schijnconstructies komen vaak voor in de tuinbouw, de bouw en de vervoerwereld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een document met veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd over de Wet Aanpak Schijnconstructies. De vragen gaan over de specificaties van de loonstrook en de betaling van het minimumloon per 1 januari 2016. Per 1 januari is bijvoorbeeld ook een gespecificeerde loonstrook verplicht. Dat betekent dat  looncomponenten die de werknemer ontvangt als vergoeding voor kosten die hij voor het werk heeft gemaakt, altijd op de loonstrook moet uitsplitsen. Ten slotte is het per 2016 niet meer toegestaan om door verrekeningen of inhoudingen op het loon onder het voor de werknemer geldende (netto equivalent van het) wettelijk minimumloon te komen. Uw onderneming is per 1 januari 2016 verplicht om het netto wettelijk minimumloonbedrag giraal aan de werknemer te betalen. Het nettoloon staat echter niet in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De hoogte kan per werknemer verschillen. De basis voor het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is normaal gesproken het brutominimumloon volgens artikel 6 van de WML. Daarop moet u de verplichte inhoudingen in mindering brengen, zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, pensioenpremies en bedragen die volgens een pensioenregeling verschuldigd zijn voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Eerste kamer

De Wet Aanpak Schijnconstructies is in juni aangenomen door de Eerste Kamer. De meeste onderdelen van de wet zijn al per
1 juli 2015 ingegaan, enkele onderdelen per 1 januari 2016. De onderdelen die per 1 januari 2016 ingaan gaan over het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.

Lees hier het document met vragen en antwoorden over loonstrook en minimumloon.

Meer informatie

Lees meer over de Wet Aanpak Schijnconstructies op rijksoverheid.nl