Handel in bitcoins vrijgesteld van btw

Volgens het Hof van Justitie zijn valutatransacties met bitcoins vrijgesteld van BTW.

De Zweed David Hedqvist wilde via internet de aan- en verkoop van de virtuele valuta “bitcoin” tegen Zweedse kronen aanbieden. Voor de prijs van de bitcoins zou worden uitgegaan van de wisselkoers van een bepaalde wisselsite plus of min een bepaald percentage als vergoeding voor de ruil. Een Zweedse rechter vroeg aan het EU-Hof van Justitie of dergelijke transacties een dienst onder bezwarende titel vormden, en zo ja, of deze wisseltransacties dan waren vrijgesteld van BTW.

Het EU-Hof heeft beide vragen bevestigend beantwoord. Het inwisselen van traditionele valuta’s tegen de virtuele valuta bitcoin en omgekeerd, verricht tegen betaling van een bedrag dat overeenkwam met de marge die ontstond uit het verschil tussen de prijs waarvoor de betrokken marktdeelnemer de valuta’s kocht en de prijs waarvoor hij deze verkocht aan zijn klanten, vormde een dienst onder bezwarende titel. De desbetreffende diensten vormden volgens het EU-Hof van BTW vrijgestelde handelingen als bedoeld in artikel 135, lid 1, onderdeel e, BTW-Richtlijn. Uit de context en de doelstelling van dit artikel volgde volgens het EU-Hof dat deze bepaling gedeeltelijk zou worden uitgehold als zij alleen zou worden toegepast op handelingen die betrekking hadden op de traditionele valuta’s.

Hof van Justitie, 22 oktober 2015, C-264/14 (Bron: Vidifax)