Accountant Gorinchem

Navordering niet terecht; geen omkering en verzwaring bewijslast

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vereiste aangifte niet is gedaan. De enkele verwijzing naar de theoretische omzetberekening is daartoe onvoldoende. Geen omkering en verzwaring bewijslast. B houdt alle aandelen in X BV. Deze vennootschap vormt met haar dochtervennootschap Z BV een fiscale eenheid. Z houdt zich bezig met […]

accountantskantoor Gorinchem

Naheffing voor testrit op 1 dag gedurende schorsingsperiode terecht; boete gematigd

Het hof laat de naheffingsaanslag voor het rijden op 1 dag gedurende de schorsingsperiode in stand. Wel matigt het hof de boete omdat sprake was van slechts 1 testrit en belanghebbende geloofwaardig spijt betuigde en inzag dat hij een fout had begaan.  B schorst eind 2010 het kenteken van zijn auto om geen motorrijtuigenbelasting te […]

accountantskantoor Gorinchem

Schadeloosstelling drukt teruggaaf BTW niet

Volgens het hof is niet aannemelijk dat de betaling door de bank aan belanghebbende diende ter delging van de openstaande schulden van de failliete zakenpartner. Er bestaat recht op de gevraagde btw-teruggave ter zake van de onbetaald gebleven facturen.  X is een aannemingsbedrijf. Samen met een bouwbedrijf (hierna: de bouwcombinatie) is een overeenkomst tot aanneming […]

Accountant Gorinchem

Successierecht niet aftrekbaar van belaste kapitaaluitkering

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat belanghebbende het betaalde successierecht niet in aftrek mag brengen op de belaste kapitaaluitkering. De heffing van IB is veroorzaakt door het niet ten uitvoer brengen van de lijfrenteclausule van het geërfde kapitaal.  Belanghebbende A is enig erfgenaam van haar broer die in 2009 overleed. A erfde het […]

Belastingverdrag duitsland

Subsidieregeling energie-innovatie van start

Subsidieregeling energie-innovatie van start. Bent u bezig met energie-innovatie? Vanaf 1 april 2015 kan hiervoor subsidie worden aangevraagd. Samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen of de overheid komen voor de subsidie in aanmerking. In twee delen is er dit jaar nog 103 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om onderzoek gecombineerd met ontwikkeling en presentatie. Lees […]

Accountant Gorinchem

Griffierecht terecht geheven van 9 erven en niet van 1 vereffenaar

De Hoge Raad oordeelt dat terecht griffierecht is geheven van iedere belanghebbende en niet uitsluitend van de vereffenaar. A overleed in 2008 en heeft haar neef B bij testament tot enig erfgenaam benoemd onder de last van legaten aan 8 andere personen. Tot de nalatenschap behoorden haar woonhuis en achttien verhuurde woningen. Bij beschikking van […]

accountantskantoor Gorinchem

Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?

Nieuwe vennoten van een vennootschap onder firma (v.o.f.) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de v.o.f. die ten tijde van hun toetreding tot de v.o.f. bestaan of daarna zullen ontstaan. Datzelfde geldt voor nieuwe beherend vennoten van een commanditaire vennootschap (cv). Dat heeft de Hoge Raad verduidelijkt in zijn belangrijke uitspraak van vrijdag 13 […]